Klachten

Livio staat voor goede zorg! Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze zorgverlening. Meestal kan een gesprek met de betreffende medewerker, de eerst verantwoordelijke of de leidinggevende zorg een oplossing bieden. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen. U kunt ook een vertegenwoordiger vragen een klacht namens u in te dienen.

Signalen, wensen en klachten van cliënten kunnen we gebruiken om ons werk en aanbod steeds weer te verbeteren en aan te passen aan veranderende wensen.

Klachtenregeling
Lukt het niet uw klacht met de betreffende medewerker naar tevredenheid af te handelen, dan kunt u of een vertegenwoordiger een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. 


De behandeling van klachten binnen Livio
Er zijn twee opties waar u uit kunt kiezen:

  1. Bemiddeling: de nadruk bij bemiddeling ligt op het bij elkaar brengen van partijen. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u en degene op wie de klacht betrekking heeft naar een oplossing. De klachtenfunctionaris werkt onpartijdig en onbevooroordeeld.
  2. Uitspraak: u dient uw klacht schriftelijk in. U krijgt de gelegenheid de klacht toe te lichten. Vervolgens wordt de klacht beoordeeld en u krijgt schriftelijk bericht of de klacht gegrond bevonden is.

Heeft de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet het gewenste resultaat opgeleverd, dan kunt u alsnog om een uitspraak vragen.

Externe geschillencommissie zorg
Bent u het niet eens met de uitkomst van de uitspraak? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de externe Geschillencommissie Zorg. Informatie is te vinden op deze website. 

Klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk, onpartijdig en gaat vertrouwelijk om met alle gegevens. De klachtenfunctionaris helpt bij het zoeken naar een blijvende oplossing voor de klacht. De klachtenfunctionaris kan ook adviseren over de klachtenregeling en ondersteunen bij het opstellen van een formele klacht.

Wet Zorg en Dwang
Voor klachten over onvrijwillige zorg in het kader van de WZD geldt een aparte regeling. Bij vragen, problemen of klachten die met onvrijwillige zorg te maken hebben kan de onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang ondersteunen en meedenken. Klachten worden behandeld door de Regionale klachtencommissie. De klachtenfunctionaris kan u hierover informeren, adviseren en helpen.

Klachtenprocedure
De klachtenprocedure voor klachten waar u een uitspraak op wenst vindt u HIER

Klacht indienen
U kunt u uw klacht via onderstaand formulier melden. Onze klachtenfunctionaris neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. Dient u uw klacht liever per e-mail in? Dan kunt u uw mail richten aan klachtenfunctionaris@livio.nl

Het is ook mogelijk telefonisch te melden bij onze zorgcentrale dat u een klacht heeft via 0900-9200. Als u uw naam en telefoonnummer doorgeeft, zal de medewerker van onze zorgcentrale zorgen dat de klachtenfunctionaris zo snel mogelijk contact met u opneemt.