Livio

Wij zijn dagelijks dag en nacht bereikbaar, alsook in weekenden en op feestdagen. Bel 0900-9200. Wij helpen u graag.
Mijn Livio

Menu

Publieksversie kwaliteitsplan

​Inleiding​

Livio is een wijkgeoriënteerde zorg- en dienstverlener die passende zelfstandigheidsoplossingen biedt aan inwoners van Oost-Nederland. In haar kwaliteitsplan volgt zij inhoudelijk de landelijke kwaliteitskaders en beschrijft zij hoe de ingezette koers voor het jaar 2018 en 2019 vormgegeven wordt. Daarnaast bevat het een beschrijving van de visie op zorg en de pijlers cliënt, medewerker, kwaliteit en bedrijfsvoering. Ten slotte worden verbeterpunten beschreven waarin Livio zich zal gaan ontwikkelen.

Persoonsgerichte zorg en wonen

Livio vindt dat goede zorg gaat om maximaal behoud van zelfrespect en kwaliteit van leven, met warme betrokkenheid van naasten. Daarom vormt de cliënt als mens met diens naasten het vertrekpunt in haar handelen. Het is de cliënt die samen met het zorgteam bepaalt hoe zo optimaal en liefdevol mogelijk kan worden bijgedragen aan zijn ervaren gevoel van welbevinden. Livio heeft daarvoor het hulpmiddel Mijn Plan ontwikkeld. Daarmee leert het zorgteam de persoonlijke context en identiteit van de cliënt kennen. Denk aan het levensverhaal van de cliënt, diens behoeften, wensen, zorgen, problemen en levensvragen. Of de cliënt nu zelfstandig woont in de wijk of verblijft in een woonzorgvoorziening van Livio, Mijn Plan is er voor iedere cliënt.

Livio stimuleert het langer thuis wonen, onder andere met het aanbieden van preventie- en gemaksdiensten. Mocht thuis wonen niet meer mogelijk zijn, dan wil Livio dat haar cliënten zich ook thuis voelen in haar woon- en leefomgevingen. Daarom wordt er gezorgd voor een mooie en ruime woonomgeving in een schoon huis, lekkere maaltijden en gezellige activiteiten die door vrijwilligers begeleid worden. Vanzelfsprekend kan de niet-zorgbehoevende partner meeverhuizen. Daarnaast bieden de locaties vele faciliteiten zoals een galerie, grand café, stilte ruimte, een kapsalon en een winkel. Ook wijkbewoners kunnen gebruik maken van deze faciliteiten.

Een belangrijk aspect van Mijn Plan is dat er uitgegaan wordt dat de cliënt zelf richting geeft aan zijn leven, dus ook voor dat deel waarvoor zorg gevraagd wordt. Het is daarbij passend dat de cliënt ook eigen verantwoordelijkheid neemt voor het onderhouden van het eigen leven (de zogeheten zelfzorg) en naasten (de mantelzorg). De zorgteams van Livio zijn aanvullend op zelfzorg en mantelzorg. Livio zegt daarom: we zijn er wanneer nodig.

Kwaliteit en veiligheid

Livio streeft naar goede en veilige basiszorg. En daar scharen wij het door de cliënt ervaren gevoel van welbevinden onder. Het is daarom de cliënt die het resultaat van de inspanningen van het zorgteam beoordeelt. Livio rust daarvoor de zorgteams uit met duidelijke kaders en inzichtelijke dashboards. Zo heeft het zorgteam inzicht in de mate van cliënttevredenheid (waaronder NPS-score, QDNA en Zorgkaart Nederland) en in uitkomsten van vier veiligheidsthema’s (medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen en preventie acute ziekenhuisopname). Zo weet het zorgteam precies waarop ze moeten sturen en wordt voor blijvend leren en verbeteren zorggedragen.

Daarnaast maakt ieder zorgteam een teamontwikkelplan aan de hand van beschreven doelen binnen de pijlers: cliënt, kwaliteit van zorg, medewerker en bedrijfsvoering. Dit plan vormt de basis om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Als het aankomt op prioriteren van verbeterpunten dan doet het zorgteam dat in overleg met de cliënt(enraad).

In het kwaliteitsjaarverslag wordt beschreven in hoeverre de doelen uit de (team)ontwikkelplannen zijn gehaald. Daarin staat ook hoe de cliënten en de naasten de zorg hebben ervaren. Jaarlijks bespreekt de Raad van Bestuur van Livio het concept-kwaliteitsverslag met de cliëntenraad, de medewerkers en (minimaal) twee andere zorgorganisaties.

Daarnaast kent Livio een medische adviesraad (MAR), bestaande uit specialisten ouderengeneeskunde en de verpleegkundig specialisten. De raad geeft advies over zorginhoudelijke thema’s aan bestuur en management ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de medische zorg en draagt bij aan het welbevinden en welzijn van cliënten.

Personeelssamenstelling

Livio wil de dienstverlening voor cliënten zo vertrouwd en flexibel mogelijk maken. Voor de medewerkers probeert zij te zorgen voor een prettige werksfeer, ontplooiingsmogelijkheden en een goed contact met de cliënt. Daarvoor bouwt Livio een hecht en adequaat team rondom de cliënt. Niet te groot, zodat een ieder weet wat er speelt en zich verantwoordelijk voelt. En niet te klein om de balans werk en privé te waarborgen en medewerkers ruimte voor leren en ontwikkelen te geven. Zo is er voor alle zorgverleners voldoende tijd en ruimte voor feedback, intervisie, reflectie en scholing. De omvang en aard hiervan worden vastgelegd in het kwaliteitsplan. En het eerder genoemde dashboard biedt handvatten voor de gewenste teamformatie (uren, vaardigheden en competenties) om te voorzien in de wensen en behoeften van de cliënt.

Voorts zijn er bij Livio ruim duizend vrijwilligers actief. Met hun belangeloze inzet en betrokkenheid leveren ze een onmisbare en betekenisvolle bijdrage aan de dienstverlening: zij geven de cliënten extra persoonlijke aandacht. Het bezoeken van individuele cliënten, het begeleiden naar de kerk of markt en het organiseren van spelactiviteiten zijn voorbeelden van vrijwilligerswerk.

Livio in de samenleving

Livio is op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau actief participant in diverse samenwerkingsverbanden en netwerken, waaronder externe netwerken dementie, beroerte, niet-aangeboren hersenletsel, COPD en palliatieve zorg. Daarmee wisselt ze kennis en ervaringen uit en ontwikkelt ze nieuwe (zorg)initiatieven.

Livio is één van initiatiefnemers van de Twenste Zorgacademie (TZA), een innovatief leerwerk-, test- en oefencentrum op het gebied van zorgtechnologie, gericht op het behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie.

Tot slot is Livio is participant en penvoerder van Zorgschakel Enschede, een coöperatie opgericht voor het uitvoeren en ontwikkelen van hoog complexe en laag frequente zorg. Samen met de partners vormt zij een lerend netwerk.

Meer informatie

Voor het lezen van het volledige kwaliteitsplan kan contact opgenomen worden met
mevrouw Schrage-Jellema, via m.schrage@livio.nl.​

We zijn er wanneer nodig

Stuur een mail

Binnen 24 uur reactie op werkdagen

Mail sturen

Vrijwilliger worden bij Livio?

Meer weten over vrijwilligerswerk, klik dan op de onderstaande link:

Verstuur

Woningen

Geen woningen gevonden.

Aanbod van LivioPlus

Geen aanbiedingen gevonden.