Het verhaal van Livio

Youtube video

accepteer de marketing-cookies om deze video te bekijken.

Mijn Plan

Met Mijn Plan van Livio kijken we samen met de cliënt welke zorg en ondersteuning nodig is en wat belangrijk is om diens welbevinden te verhogen. Ons uitgangspunt is dat de basiskwaliteit op orde is. Onze ambitie richt zich op drie thema’s:
  • Persoonsgerichte zorg, wonen, en welzijn
  • Beleven, bewegen en groen
  • Boeien en binden van onze medewerkers en het leren en verbeteren van kwaliteit
Onze ambitie komt voort uit de verbeterplannen van onze professioneel georganiseerde zorgteams en heeft betrekking op al onze cliënten: mensen die zorg ontvangen passend bij hun behoefte en persoonlijke leven, ongeacht de plaats waar ze wonen. Leefplezier en eigen regie zijn hierbij onze kernwoorden.
Met onze verbeterinitiatieven werken wij aan de condities die onze ambitie beter haalbaar maken. Onze verbeterinitiatieven staan hieronder per thema op hoofdlijnen beschreven.

Persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn

Het uitgangspunt is het kennen van het levensverhaal van de cliënt. Als cliënten bij ons komen wonen kan dit bijvoorbeeld door middel van een huisbezoek door het eerste aanspreekpunt van het toekomstig zorgteam.
Ook bekwamen we ons in de omgang en samenwerking met de mensen rondom de cliënt, zoals bijvoorbeeld de partner en/of eventuele kinderen.
Beide initiatieven vormen ons inziens een belangrijke impuls voor de ervaren kwaliteit van persoonsgerichte zorg. Daarnaast hebben wij elk team rondom de cliënt uitgebreid met een ‘medewerker mooie dag’. Deze medewerker krijgt een opleiding op maat aangeboden en zorgt er samen met het team voor dat cliënten een fijne dag ervaren en zich thuis voelen. Ook hier wordt de aansluiting met de cliëntwens nadrukkelijk gezocht. Een spelletje spelen, een muziekstuk beluisteren en extra aandacht, beleving en sfeer tijdens eet- en drinkmomenten zijn voorbeelden van activiteiten waar de 'medewerker mooie dag' samen met het zorgteam en team welzijn, een bijdrage aan levert.
Bekend is dat muziek, dans en theater een zeer waardevolle bijdrage leveren aan welzijn en welbevinden. De mogelijkheden daartoe willen we nog beter benutten met de inzet van vaktherapeuten. Zij zijn gespecialiseerd om dergelijke activiteiten in te zetten als behandeling. In het verlengde daarvan gaan we contactclowns inzetten bij mensen met vergevorderde dementie. Uit ervaring blijkt dat zij soms in staat zijn troost en vermaak te bieden voor zij die minder goed kunnen communiceren in taal. Naast de inzet van eigen professionals gaan we onderzoeken of er samenwerkingen met organisaties uit de kunst- en cultuursector en scholen mogelijk zijn. Daarbij kan gedacht worden aan een muziekuitvoering, theatervoorstelling of musical bij ons op locatie.
We blijven extra investeren in de instroom van nieuwe zorgprofessionals om aan de verwachte groei van de (complexe) zorgvraag te voldoen. We werven daarvoor professionals van niveau 3IG of hoger of leiden ze bij gebleken potentie zelf op. We geven daarmee ook invulling aan onze maatschappelijke opdracht om mensen een kans te bieden zich te ontwikkelen in de zorgsector. Daarnaast besteden we meer tijd en aandacht voor de coördinatie van onze vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar en leveren een betekenisvolle bijdrage aan het leefplezier van onze cliënten

Bewegen, beleven en groen

Wij willen cliënten optimaal ondersteunen en faciliteren zodat zij zoveel mogelijk eigen regie en bewegingsvrijheid ervaren, waarbij zorgvuldig de veiligheid wordt afgewogen. De kansen die zorgtechnologie daarin biedt willen we beter benutten. Zo willen we door middel van dwaaldetectietechnologie de cliënten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving laten wonen en maximale bewegingsvrijheid bieden. We streven altijd naar technologie die zorgt voor een glimlach op het gezicht van onze cliënten. De belevingsgerichte bibliotheek willen we uitbreiden met materialen, bijvoorbeeld gezelschapsspellen, spellen gericht op bewegen en dementievriendelijke dvd’s.
Daarnaast willen we extra vrij toegankelijke huiskamers op onze locaties realiseren waar gezelligheid en elkaar ontmoeten centraal staan. Ook het ervaren en beleven van de natuur, zowel binnen als buiten, is een belangrijk speerpunt. Daarbij denken wij aan bloemen en planten in de huiskamer alsook uitzicht op buitenplanten.
Ook willen we cliënten meer mogelijkheden bieden om op een leuke, veilige en belevingsgerichte manier te bewegen. Het inrichten van beweegpleinen, het beschikbaar stellen van duofietsen en slimme rollators met obstakelherkenning zijn voorbeelden daarvan.

Boeien en binden van zorgprofessionals

Livio wil een aantrekkelijke werkgever zijn. Het binden en boeien van onze huidige medewerkers staat dan ook hoog in het vaandel. Daarnaast vinden wij dat leren en ontwikkelen een belangrijke bijdrage levert in het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.
Een belangrijk verbeterinitiatief is om huidige zorgprofessionals te ontzorgen zodat zij meer tijd hebben voor hun kerntaak. De komst van de ‘medewerker mooie dag’ draagt daaraan bij en we zullen hen opleiden tot niveau 2 nieuwe stijl.
Samen met de partners van de coöperatie Zorgschakel Enschede vormen we een lerend netwerk en bieden we medewerkers de mogelijkheid om bij elkaar een ‘kijkje in de keuken’ te nemen. Daarnaast gaan wij extra scholingsmogelijkheden bieden op specifieke onderwerpen als omgaan met onbegrepen gedrag en cultuur sensitieve zorg. Ook bekijken we welke scholing aangeboden kan worden aan vrijwilligers en mantelzorgers.

Meer weten? Neem contact op!

Voor het lezen van het volledige kwaliteitsplan kan contact opgenomen worden met mevrouw Schrage-Jellema, via m.schrage@livio.nl.​