Gideon Alewijnse
Monique Smeijers

Raad van Toezicht

​​​​​​​​​​​​​​De raad van toezicht van Livio bestaat uit zes leden die worden benoemd voor een periode van vier jaar.
De raad van toezicht
 • De heer R. van Holten (voorzitter)
 • Mevrouw D. Pronk (vicevoorzitter)​
 • De heer J. van der Meer​
 • Mevrouw J.M. Welmers​
 • De heer K​. Erends
 • Mevrouw L. Oudenhoven


De raad van t​​oezicht kent drie interne commissies

Audit commissie

 • Mevrouw J.M. Welmers​ (voorzitter)
 • De heer J. van der Meer (lid)​

Remuneratie & governance commissie
 • ​Mevrouw D. Pronk (voorzitter)
 • De heer R. van Holten (lid)

Commissie kwaliteit & veiligheid
 • L. Oudenhoven (voorzitter)
 • K. Erends (lid)

Jaarverslag raad van toezicht

Bekijk het jaarverslag 2020 van de raad van toezicht. 

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) van Livio heeft tot taak om op te komen voor de belangen van de medewerkers en overleg te voeren met de raad van bestuur over het beleid en het functioneren van de organisatie.

De OR heeft recht op 17 leden en werkt in verschillende commissies, welke wekelijks in verschillende overlegvormen vergadert. Elke commissie van OR heeft eigen specialisme.

De OR-commissies zijn:

 • DB (Dagelijks Bestuur),
 • VWGM (Veiligheid, Welzijn, Gezondheid en Milieu),
 • PR (Communicatie en Public Relations),
 • FZ (Financiële Zaken),
 • OO (Organisatie Ontwikkelingen).

De OR is te bereiken via mail or@livio.nl of telefonisch 053-4603337

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gezamenlijke belangen van cliënten van Livio. En heeft invloed op het beleid door advies- en instemmingsrecht op diverse onderwerpen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. De raad wordt ook betrokken bij voorbereidingen van vernieuwingen en veranderingen en draagt zo bij aan onze kwaliteit.

Livio kent een centrale cliëntenraad waar de Livio brede beleidsonderwerpen op de agenda staan. En veertien, voornamelijk woonlocatie gebonden, lokale cliëntenraden. In de lokale cliëntenraden wordt hoofdzakelijk gesproken over de uitvoering van het beleid en daar waar het gaat om de directe leefwereld van de cliënt.

Contact
U kunt de cliëntenraad bereiken via de contactpersoon bij Livio, telefoonnummer 0900-9200 of via e-mailadres cliëntenraad@livio.nl.

Professionele adviesraad

De Professionele Adviesraad (PAR) is de adviescommissie met betrekking tot de (para)medische en zorginhoudelijke kwaliteit, veiligheid en beroepsontwikkeling en draagt bij aan de beleidsontwikkeling. De Raad van Bestuur stelt de PAR in en de PAR is als adviesorgaan rechtstreeks gelieerd aan de Raad van Bestuur.

De PAR bestaat uit 8 beroepsbeoefenaren in de volgende samenstelling: twee verzorgenden, één verpleegkundige, één specialist ouderengeneeskunde, één WZD-arts (wet zorg en dwang), één
verpleegkundig specialist en twee leden van het behandelteam. Deze functionarissen zijn binnen hun team teamrolhouder bedrijfsvoering of kwaliteit.

De PAR adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd met betrekking tot aangelegenheden die de (para)medische en zorginhoudelijke beroepsuitoefening binnen Livio aangaan.